Vấn đề đọc ghi file trong các kỳ thi

A/c cho e hỏi trong các kì thi về thuật toán mà yêu cầu đọc ghi file input output thì nên dùng

freopen("input.txt","r",stdin);
freopen("output.txt","w",stdout);

Hay

ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt")

Với lại có cần thêm 2 dòng này không:

ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);

Em vote dùng

fstream file(....)
1 Like
  • ifstream ofstream đặt tên là cin cout làm gì vậy?
  • Nên sử dụng ifstream ofstream.
4 Likes

Dùng fstream riêng (thay vì rebind cin/cout) thì ko cần hai dòng desync kia luôn.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?