Update diễn đàn và tắt plugin spoiler


(Lê Trần Đạt) #1

Hi mọi người,

Đạt update diễn đàn và tắt một plugin là spoiler (install thêm một plugin khác để debug một issue cũ)

Tắt sploiler do có vẻ nó xung đột với hệ thống mới hoặc là một plugins nào đấy.

Happy learning,
Đạt


(Lê Trần Đạt) #2

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?