Ứng dụng làm bằng C# thì có dùng được trên macos hay không?

thì không biết mình có dùng được ứng dụng đó trên MAC OS ko

bạn thử tham khảo xem
https://www.google.com.vn/search?q=visual+studio+for+mac&oq=visual+studio+for&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4423j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Nếu là lập trình bằng ngôn ngữ C# để chạy trên Mac thì tất nhiên là được.
Còn những ứng dụng đã được viết bằng ngôn ngữ C# thì chưa chắc, nếu ứng dụng đó được viết ra chỉ dành cho Windows, hoặc chỉ dành cho Android, hoặc chỉ dành cho Linux.

Hiện tại thì làm được các ứng dụng sau:

  • Xamarin: Form, iOS, Android
  • macOS application
  • ASP.NET MVC .Core
  • Console Application :joy:

Kiến trúc ban đầu của macOS Application và Xamarin.iOS giống như bên XCode project, vẫn dùng UIViewController, NSViewController, UIView, NSView của Apple. Tuy nhiên, thay vì code bằng Swift, Objective-C, thì trên Visual Studio viết bằng C#.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?