Ứng dụng crash khi sử dụng bluetooth trên android api 28


Khi mình học về bluetooth trên android mình có lấy một đoạn code trên bài hướng dẫn, Nhưng khi chạy thì nó bị crash ứng dụng.Mong các bác chỉ giáo dùm em với
Đây là file android Manifest của em

Bạn nên chép mã lên đây thay vì chụp hình.

3 Likes

Ok bác code của em đây!

package com.ai.lifetime;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  public static int REQUEST_BLUETOOTH = 1;
  public Button button = (Button) findViewById(R.id.button);

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        BluetoothAdapter BTAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        if(BTAdapter == null) {
          new AlertDialog.Builder(MainActivity.this)
              .setTitle("Not compatible")
              .setMessage("You does not support Bluetooth")
              .setPositiveButton("Exit",new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                  System.exit(0);
                }
              })
              .setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert)
              .show();
        }
        if(BTAdapter.isEnabled()){
          Intent enableBT = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
          startActivityForResult(enableBT, REQUEST_BLUETOOTH);
        }


      }
    });
  }
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?