Tuyển dụng lập trình IoT

mọi người cho mình hỏi hiện nay có các công ty nào tuyển dụng về lập trình IoT không? Mình google search mà tìm khó quá!!!

Có nhé, công ty mình. Tuy nhiên ở Thái Nguyên.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?