Tư vấn về lộ trình tự học làm web game

game

(Tiểu Hầu Vương) #1

E đang muốn tự làm một web game … hơi hướng như các web học tập online á …
e đã tìm kiếm, lục sục trên google nhưng vẫn muốn lên đây nghe các tiền bối tư vấn thêm ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?