Tư vấn đi du học Singapore?

Em đang theo học IT ở đại học Việt Nam (năm nhất) hiện em muốn qua Sing du học và tiếp tục theo đuổi IT thì phải làm như nào ?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?