Tự học lập trình web back-end bắt đầu từ đâu


(Hà Ngọc Lực) #1

Chào mọi người. Mình đang có dự định tự học lập trình web. Theo mình tìm hiểu thì có 2 phần back-end và front-end. Mình rất tệ khoản thiết kế (khả năng thẩm mỹ kém lắm ^^). Vậy nếu học back-end thì mình nên bắt đầu từ đâu nhi? Hiện tại mình đang học về html và css. Thank all :))


(realphongle) #2

chọn C# hoặc Java để học nhé


(DungPh) #3

Nodejs / Python3


(kiencon) #4

học nhập môn lập trình (ngôn ngữ bất kỳ, đề nghị C/C++) -> kỹ thuật lập trình (ngôn ngữ bất kỳ, đề nghị C/C++) -> oop (ngôn ngữ bất kỳ, đề nghị C++ hay C#) && cấu trúc dữ liệu và giải thuật (ngôn ngữ bất kỳ, đề nghị C/C++) -> web MPA (đề nghị nodejs (expressjs / express-handlebar / NoSQL) hoặc asp.net mvc (.net core / SQL server / code first) -> backend (api với nodejs hoặc .net core)
đầu ra: 1 project nhỏ về blog, đăng nhập đăng xuất, đăng ký, tạo bài viết, comment, đọc bài viết…


(Vô Thin) #5

Xin mời lần mò trong đống bên dưới để biết bắt đầu từ đâu :yum:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?