Tư duy về giải bài tập

Thảo luận về tư duy giải bài toán
Em được yêu cầu lập danh sách liên lạc bạn bè( tên, email, Sđt)… cái này e dùng struct nên không bàn nhưng đề yêu cầu là lập viết 1 hàm tìm kiếm ( tên và toàn thể) em đang phân Vân cách tìm toàn thể ( bởi danh sách này là mảng) em nghĩ ra cách dùng con trỏ trỏ tới list[10] ( bài yc nhập 10 thanh niên). Đó bài yêu cầu dùng strcmp mới khó. Em chơi lại bằng cách so sánh với từng thành viên 1

a = strcmp( (*p).name, str_search)

Rồi so sánh a nếu khác 0 em lại cho so sánh với email, sđt ( if lồng if)
Đó là cách của e … em biết nó hơi dài dòng nhưng em nghĩ nó hiệu quả… các tiền bối thì tư duy bài này ntn ạ?

Cách dò từ tên -> email -> điện thoại là đúng theo cách tìm toàn thể rồi.
Vấn đề là ở strcmp() nó so sánh chuỗi 1 cách chính xác, mà nhất là từ đầu chuỗi.
Đã là tìm kiếm thì chỉ cần chứa từ cần tìm chứ không bắt phải chính xác chuỗi đó 100%.

Bạn nên kết hợp strcmp() và vòng lặp để thực hiện việc này.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?