Truyền tín hiệu signal từ c++ tới qml qt

chào các a ạ, e có tìm kiếm qt trên các forum VN thì lại ko có nhiều tài liệu nên mạn phép lên đây hỏi một chút ạ.
Hiện tại e đang bị tắc tại phần truyền signal từ c++ tới qml.

tại fileio.h e khai báo:

Q_PROPERTY(QTimer timer READ timer NOTIFY emitTimeOut)
signals: 
void emitTimeOut();
private:
QTimer m_timer;

Tại fileio.cpp e khai báo:

connect(&m_timer;QTimer::timeout; this ; [=](){emit emitTimeOut(); qDebug("test");}

Tại file main.cpp e khai báo:

qmlRegisterType<FileIO>("FileIO", 1, 0, "FileIO");

Tại file main.qml e khai báo:

FileIO{
  id: file
 onEmitTimeOut: console.log("test qml")
}

lúc này build sẽ báo lỗi ko có member nào là timer ở Q_PROPERTY, e có thay timer thành m_timer thì tiếp tục lỗi no match function, e có xóa 2 phần QTimer, READ ở Q_PROPERTY đi thì output chỉ được “test” còn ở qml thì ko nhận ạ.
Mong các pro giải đáp ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?