Triển khai một diễn đàn Discourse giống DNH trong 30 phút

https://meta.discourse.org/t/beginners-guide-to-deploy-discourse-on-digital-ocean-using-docker/12156

1 Like

Phong cách khá mới mẽ :slight_smile: tuy nhiền cần thêm vài điều chỉnh nữa thì quá tốt :smiley:

2 Likes

Bạn thấy điều gì còn bất tiện. Có thể Đạt thay đổi settings được.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?