Trải nghiệm lần đầu viết thư viện Python từ ngôn ngữ biên dịch

Gần đây mình viết một thư viện cho Python bằng ngôn ngữ Rust. Xin chia sẻ cảm nhận cũng như một số quan điểm trong thiết kế. Mời đọc tiếp ở đây.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?