Tính tổng các số của một số N

Mọi người cho em hỏi, làm sao để tính tổng các số của một số N cho đến khi không thể tính tổng của các chữ số nữa mà không dùng đến đệ quy ạ? Ví dụ 456 -> 15 -> 6

function tinhtongchuso(int x) {
    // return tổng chữ số
}

// main
// nhap n
// while (n > 10) n = tinhtongchuso(n);
// xuat ket qua la bien n
4 Likes

Có một fun-fact be bé là: 456 % 9 == 15 % 9 == 6 :stuck_out_tongue:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?