Tính toán số hữu tỷ

Mọi người giúp mình bài này với
Viết chương trình thực hiện các công việc sau: Cho một xâu tối đa 10.000 kí tự, bao gồm các chữ số và các dấu: +, -, *, :, / (biểu diễn 1 phân số), biểu diễn biểu thức tính toán giữa các phân số (các phân số được cho dưới dạng 2 số nguyên dương có giá trị không vượt quá 109).
Yêu cầu:Hãy thực hiện tính toán biểu thức đã cho, kết quả là một phân số tối giản.
Dữ liệu vào file BAI.INP: Gồm một dòng ghi biểu thức cần tính toán.
Kết quả ra file BAI.OUT: Gồm một dòng ghi biểu thức kết quả.
Ví dụ:

BAI.INP
1/3+3/7*6/5-4/9:5/2

bai.out
11/315

Bài này chắc chắn BigNum :smiley:

3 Likes

là làm sao bạn chỉ mình với

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?