Tính subnet mask

image
e quy đổi 255.255.255.192 ra dạng nhị phân 11111111.11111111.11111111.11000000 rồi đếm bit 1 thì chỉ có 26 , nhưng đáp án là 27 . Mọi người cho em hỏi là em sai ở bước nào vậy ạ

cho t hỏi tính sao để ra đc 4 vậy ạ

Subnet 1 : 172.16.0.0
Subnet 2 : 172.16.0.64 ( 0+64)
Subnet 3 : 172.16.0.128 ( 64 + 64)
Subnet 4 : 172.16.0.192 ( 128 + 64 )

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?