Tính số năm gửi tiền ngân hàng c++

cho e hỏi code sai ở đâu vậy ạ?

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main(){
	
	float n,m,m2=0;
	int sonam=0;
	cin>>n>>m;
	for(int i=1;m2 <=m;i++){
		m2=n*pow(1.1,i);
		sonam++;
	}
	cout<< sonam;
	return 0;
}

Do bạn nhân lãi một mạch mà không làm tròn qua các năm. :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?