Tính diện tích của 3 hình tròn giao nhau

Trong mặt phẳng oxy . Cho tọa độ tâm của 3 hình tròn và bán kính của mỗi hình.
Input gồm tọa độ (x,y) và r (bán kính) của 3 hình tròn
Output Diện tích của 3 hình tròn, nếu giao nhau thì sẽ trừ đi phần giao.
Các yaosu cho em hướng đi với ạ

Hai hình tròn giao nhau còn khó đừng nói 3 hình :slight_smile:

Lấy hai hình tròn (cho nó đơn giản) {c: (0, 0), r: 1} và {c: (1, 0), r: 1} cắt nhau tại M(0, 1) và N(0, -1). Xác lập đường cong kín từ M tới N theo x^2 + y^2 = 1 và N->M theo (x-1)^2 + y^2 = 1. Áp dụng đl Green.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?