Tìm xâu xuất hiện 1 lần khi chưa biết có bao nhiêu xâu

image
mn cho e xin hướng giải em ko biết làm sao để ra

Mình thấy post này có tag c++, mình nghĩ có thể dùng std::map<std::string,size_t> để đếm số lần xuất hiện của từng chuỗi ấy.
Ngoài lề: Bài này không có mô tả gì thêm về việc nội dung của mỗi dòng nhỉ, nếu có thêm thông tin về độ dài của mỗi dòng, mình nghĩ dùng mảng tầng suất của độ dài cũng sẽ cho ra kết quả.
I like to sing -> 14
I like to dance -> 15
I see a key -> 11

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?