Tìm vị trí của 1 chữ số trong số nguyên dương n

Cần chỉnh như nào để in ra đc nhỉ mn. mong mn giúp với.
Viết chương trình tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chữ số x trong số nguyên dương n.


Screenshot (838)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool check(string &a, char &b){
  bool c=false;
  for(int i=0; i<a.size(); i++){
    if(a[i]==b) c=true;
    return c;
  }
}
void vitri(string &a, char &b){
  bool c=check(a,b);
  if(c=true){
    for(int i=0; i<a.size(); i++){
    if(a[i]==b)
    cout<<i;
  } 
 }  else {cout<<"-1";}
}
int main (){
  int n;
  cin >> n;
  string a;
  char b;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin >> a >> b;
    vitri(a,b);
    cout << endl;
  }
    return 0;
}

Lỗi sai rành rành đây.

2 Likes

a ơi sửa x c==true xong thì in ra toàn -1 . sai điều kiện nào nữa nhỉ
Screenshot (854)

Bạn đưa return c trong hàm check ra ngoài khối lệnh if nhé.

2 Likes

ngoài chỗ đó ra còn sai rất nhiều thứ, bạn đang học thì nên chịu khó bỏ thời gian ra
bạn nêu lên ý tưởng, viể ra step by step
bạn hãy tự giải thích code của mình xem, dừng dòng/đoạn dùng cho mục đích gì

rồi check lại xem ý tưởng đã khớp với code bạn viết chưa

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?