Tìm thư viện winmm.lib ở đâu?

Mọi người cho em hỏi khi em dùng hàm PlaySound thì nó báo lỗi thiếu winmm.lib mà em tìm thì lại không có sẵn để add vào project. Vậy thì em có thể xử lý như nào hoặc tải winmm.lib ở đâu ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?