Tìm số xuất hiện nhiều nhất trong dãy c++

đề bài đây ạ : https://oj.vnoi.info/problem/fct005_test1
code mình đây ạ : https://ideone.com/2jyd6L
nếu có số lần xuất hiện bằng nhau thì nó lại không in ra số bé nhất
mình beginner mong được giúp đỡ ạ

tại map thì thứ tự element nó random chứ sao. thêm đoạn tìm min value nữa là xong.

if (it.second == max_fre && it.first < ans) {
            ans = it.first;
        }
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?