Tìm số nguyên tố lớn nhất trong khoảng từ 1 đến n

ví dụ nhập n = 15 thì sẽ xuất ra kết quả là 13 vì 13 là số nguyên tố lớn nhất trong các số từ 1 đến 15
còn nhập n = 10 thì sẽ xuất ra 7

  • Bạn up code lên để có thể giúp bạn kĩ hơn nha.
4 Likes

chạy từ n -> 1, kt n-i có phải snt không, nếu phải thì in ra n-i

5 Likes
  • N > 1
  • Nếu N nguyên tố -> in ra N
  • Nếu không:
    – nếu N chẵn: loop( i = N-1; i > 1; i -= 2) { Nếu i nguyên tố thì in ra i và thoát loop; }
    – Nếu N lẻ: loop( i = N-2; i > 1; i -= 2) { Nếu i nguyên tố thì in ra i và thoát loop; }
2 Likes

Dùng sàng từ n - \ln^2{n} đến n :smiley: rất là nhanh chóng.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?