Tìm số đẹp theo quan niệm phương Đông có chứa 6, 8

em tạo 1 biến count để đếm số đẹp.
Với mỗi phần tử trong mảng input, để xác định 1 tự nhiên chỉ chứa 6 và 8. Em lấy số đó liên tục chia lấy dư cho 10 rồi so sánh kết quả với 6 và 8. Tiếp tục chia phần tử đó cho 10 để xác định số hàng đơn chục, hàng trăm. chuyển sang phần tử tiếp theo nếu kết quả /10 = 0 hoặc kết quả phép chia dư khác 6 và 8

2 Likes

Bổ sung ý kiến của bác guo_da, bác tạo 1 hàm boolean rồi chia dần cho 10 xét từng chữ số, nếu gặp chữ số khác 6 và 8 thì trả về FALSE. Trong hàm main bác cho chạy vòng for xét từng phần tử mảng là đuợc :>

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?