Tìm Pro biết code file .ex4 tool chạy trên nền tảng Metatrader4

Anh em cho hỏi có ai biết code file .ex4 tool chạy trên nền tảng Metatrader4 không,
Nếu có ai biết cmt giúp mình nhé, có phí cafe VIP cho anh em nào biết dùng.
Cảm ơn anh em

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?