Tìm lỗi code quản lý đội bóng

Mọi người cho em hỏi sai ở đâu vậy ạ. Cảm ơn nhiều ạ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include <stdlib.h>


struct doibong{
	char ten[50];
	char hlv[50];
	int soluong;
};
typedef doibong PL;
void nhap (PL &pl);
void nhapN(PL a[], int n);
void hienthi(PL a[], int n);

int main()
{
	int chon, n;

	bool danhap=0;
	printf("\nNhap so luong doi bong: "); scanf("%d", &n);
	while(true)
	{
	system("cls");
		printf("\n ====Chuong trinh quan ly cac doi bong tham gia===");
		printf("\n--------------------------------------------------");
		printf("\n1. Nhap du lieu cac doi bong.");
		printf("\n2. Hien thi thong tin cac doi bong.");
		printf("\n0. Thoat.");
		scanf("%d",&chon);
		switch(chon){
			case 1:
			   printf("\n Ban da chon nhap du lieu cac doi bong.");
			   nhapN(a, n);
			   printf("\n Ban da nhap thanh cong.");
			   danhap=1;
			   printf("\n Nhan phim bat ky de tiep tuc.");
			   getch();
			   break;
			case 2:
				if(danhap){
				printf("\n Danh sach thong tin cac doi bong: ");
				hienthi(a,n)}
				else{
				printf("\n Xin hay nhap thong tin cac doi bong.");}
				printf("\n Nhan phim bat ky de tiep tuc.");
				getch();
				break;
				case 0:
					printf(" \n Ban da thoat chuong trinh.");
					getch();
					return 0;
					default:
						printf("\n Lua chon khong phu hop! Hay chon lai. ");
						getch();
					
					}
					}
				}
				void nhap(PL &pl)
				{
					printf("\n Nhap ten doi bong: ");gets(pl.ten);
					printf("\n Nhap ten HLV: ");gets(pl.hlv);
					printf("\n Nhap so luong cau thu: ");scanf("%d",&pl.soluong);
					}
				void nhapN(PL a[], int n){
					printf("\n------------------------------------------------\n");
					for(int i = 0;i<n;++i){
						printf("\n Thong tin doi bong thu %d: ", i+1);
						nhap(a[i]);
						}
						}

Bị gì ấy bạn nhỉ?

5 Likes

nhapN(a, n);
bị lỗi ở đây ma fminhf k hiểu

Mình có thấy cái biến a nào đâu nhỉ?

5 Likes

mình tưởng khai báo trên hàm void là được rồi

Hàm void là hàm nào nhỉ???

2 Likes

Hàm main và cái hàm nhập của bạn là hai cái khác nhau. Bạn chưa khai báo a ở main thì sao có a mà xài được.

5 Likes

chưa khai báo biến a bên trong hàm main() thì sai rồi cậu cậu chỉ khai báo a trong hàm Nhap(a, n) để chạy với phạm vi trong hàm đó thôi còn trong hàm main thì không có nhá.
cách làm bạn khai báo:
PL a[];
trong main() xem sao nhá.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?