Tìm logarit modulo M (tính luỹ thừa có modulo)

còn bài mà yêu cầu tính b thì sao ạ.
Trong bài k = a^b mod M biết k,a,M

đây luôn nha
https://cp-algorithms.com/algebra/discrete-log.html

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?