Tìm LCM và GCD viết bằng C++

Giúp e bài này với ạ :((
Cho hai số nguyên a, b. Nhiệm vụ của bạn là tìm LCM(a, b) và GCD(a,b).
Input:  Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
 T dòng tiếp theo mỗi dòng đưa vào một bộ test. Mỗi bộ test là một cặp số a, b được viết cách nhau một vào khoảng trống.
 T, a, b thỏa mãn ràng buộc: 1≤T≤100; 1≤a, b≤108;
Output:  Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.
.
Intput | Output
2
5 10 | 10 5
14 8 | 56 2

Thuật toán Euclid bạn :slight_smile:

3 Likes

Cho e hỏi e làm thế này đúng sai chỗ nào ạ??
nhập 2 số vào
gán t=a*b;
rồi e cho vòng lặp chạy từ 1 đến t, số nào chia hết cho cả 2 số a và b thì đó là bội chug nhỏ nhất
Còn ước chung thì e làm đc r ạ

Lâu lắm bạn ơi :slight_smile:

Lấy tích chia ước chung ra bội chung thôi.

3 Likes

LCM(a, b) = (a*b) / GCD(a, b) thì phải :thinking:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?