Tìm kiếm trong cây bst

Ai có thể chỉ cho em làm sao lấy lần lượt từng node trong cây bst thứ nhất sau đó tìm kiếm nó trong cây bst thứ 2 không ạ?

duyệt cây để lấy từng node thì có 2 cách duyệt: duyệt theo chiều sâu, duyệt theo chiều rộng, lấy gì đó để lưu lại. Rồi sau đó tìm kiếm.

3 Likes

em cảm ơn nhiều ạ :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?