Tìm hiểu Hệ thống thông tin

Như Tiêu đề. Tìm hiểu 1 hệ thống thông tin và có 3 yêu cầu sau:

  • Cơ chế giao tiếp với người dùng
  • Sự đáp ứng các chức năng
  • Cơ chế hoạt động bên trong (như cơ chế hoạt động có server, có phân quyền, có quản lý quyền hạn, các máy chủ như thế nào,…)

Mình chưa hiểu rõ 3 ý trên là như thế nào đặc biệt là 2 ý đầu. Mong được mọi người gợi ý và đưa ra vài ví dụ cụ thể. Cảm ơn!!

Môn gì thế nhỉ? Mà bao nhiêu từ?

@@. Môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu :)) thầy cho làm cái này mà k hiểu mô tê gì cả. :))

Theo mình thì ví dụ như thế này:

Câu hỏi chung chung quá :smiley: , chắc thày phải là professional về DB

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?