Tìm giá trị lớn nhất của dãy, có bao nhiêu phần tử bằng giá trị lớn nhất.Sao mình k tìm đc số phần tử bằng vs max nhỉ?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int A[50],n;
void Nhap(char ten,int A[], int *n);
void GTLN(int A[], int n);
void main()
{
	Nhap('A',A,&n);
	GTLN(A,n);
	getch();
}
void Nhap(char ten,int A[],int *n)
{
	int i;
	cout<<"Nhap phan tu:";
	cin>>*n;
	for(i=1;i<=*n;i++)
	{
		cout<<ten<<"["<<i<<"]=";
		cin>>A[i];
	}
}
void GTLN(int A[], int n)
{
	int i,max,v=0;
	max=A[1];
	for(i=1;i<=n;i++)
		{if(A[i]>max)
	{
		max=A[i];
			v=v++;}
	cout<<"\nGia tri lon nhat ="<<max;
	cout<<"\nSo phan tu bang gia tri lon nhat:"<<v;
}
int i,max,v=0;
	max=A[1];
	for(i=1;i<=n;i++)
		{if(A[i]>max)
	{
		max=A[i];
			v=v++;} <--- đã tìm đc giá trị max đâu mà tăng v
2 Likes

Tạo 2 vòng for 1 cái tìm max, cái còn lại tìm các số bằng max thì tăng v

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?