Tìm giá trị lớn nhất các phần quà được chọn

Các bác bày em bài này với
A có 𝑛 món quà, món quà thứ 𝑖 có giá trị 𝑐𝑖. A mua được 𝑚 chiếc hộp khác nhau, các hộp được đánh
số từ 1 đến 𝑚. Mỗi chiếc hộp có thể đặt vừa một số món quà nào đó và mỗi món quà chỉ được đặt trong một hộp. A muốn chọn ra một số món quà, mỗi món quà đặt trong một chiếc hộp để tặng cho cả nhà bạn gái. A cần chọn các món quà để tặng sao cho tổng giá trị của chúng là lớn nhất.
Yêu cầu: Cho danh sách các món quà và thông tin các loại hộp. Tìm tổng giá trị lớn nhất của các món quà được chọn.
Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên 𝑛, 𝑚(𝑛, 𝑚 ≤ 100).
  • Mỗi dòng trong 𝑛 dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên 𝑐𝑖, 𝑏𝑖 cho biết giá trị của món quà và thứ tự của chiếc hộp có thể chứa được món quà này.

Kết quả:một số nguyên là tổng giá trị lớn nhất của các món quà được
chọn.
Ví dụ:
BOXES.INP
5 6
3 1
4 2
1 1
2 3
1 6
BOXES.OUT
10
mấy bài toán sắp xếp làm em lú quá, ai giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?