Tìm chỗ học online

E đang muốn học frontend đã tìm hiểu về html va css nhưng nhiều cái thắc mắc. Do điều kiện khó khăn e chỉ có thể học online, mọi ng tư vấn cho e chỗ học online uy tín, nhiệt tình, dễ hiểu được k ạ.

Kyna, edumall, TEDU, trung tâm java, unica ,…

1 Like

Udemy đi, chưa thấy trang nào mà nhiều course Front-end hay như Udemy

2 Likes

Lên coderX bạn ạ. Khóa học chi tiết mà miễn phí, không hiểu còn có thể hỏi bài tập nhau :)) :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?