Tiki đã responsive trang của họ như thế nào?

Khi mình giảm tỉ lệ màn hình thì tiki không reponsive trang. Nhưng khi mình load lại trang ở chế độ mobile thì nó lại reponsive. Có phải nó reponsive giống facebook mà không sử dụng tên miền phụ không.

Gọi là reponsive là sai, phải là dynamic serving (phân phát động) mới đúng. Responsive Web Design là kiểu thiết kế dựa trên kích thước, tỉ lệ màn hình còn Dynamic Serving là phân phát các phiên bản website khác nhau (bản mobile, bản tablet, bản desktop,…) dựa trên user-agent.

13 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?