Thiết lập class DSLK đa thức

Mọi người cho mình hỏi khi tạo class đa thức với các phương thức (1), (2) thì mình định nghĩa như thế nào với ạ. Đa thức kiểu mảng bình thường thì mình làm được nhưng kiểu danh sách liên kết lại khá tệ nên chả biết làm sao.

class Node {
    double hs; 
    int mu;
    Node *Link;
  public:
    Node(double heso = 0, int somu = 0);
    ~Node(){}
};
Node::Node(double heso, int somu):hs(heso), mu(somu){
  Link = NULL;
}
class Dathuc {
    Node *Head;
  public:
    Dathuc(){ Head = NULL;}
    Dathuc(double a[]);        // (1)
    ~Dathuc();
    Dathuc(const Dathuc &d);   // (2)
};
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?