Thị trường Nhật Bản trong cơn khát nhân sự IT

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?