Thêm phần tử mảng c++

U

Em muốn thêm phần tử vào mảng này thì làm như thế nào ạ ?
Em tạo hàm thêm thì nó chỉ in ra danh sách nhân viên mới được thêm và mất đi danh sách cũ
Mong các cao nhân chỉ giáo

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

Mảng khi sinh ra có kích thước cố định nên không thể thêm bớt.
Muốn thêm bớt thì khai báo mảng khác có số lượng phần tử phù hợp rồi copy sang. Sau đó xóa mảng cũ.
Đơn giản hơn thì dùng vector thay cho mảng.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?