Thêm 1 phần tử vào con trỏ struct

c

(Nam Anh) #1

đề bài là nhập vào 1 loạt thông tin các học sinh, sau đó thêm 1 học sinh vào vị trí tự chọn. mọi người xem hộ em hàm them_phan_tu bị lỗi gì ạ. em cảm ơn
đây là kết quả khi chạy:

nhap so hoc sinh: 3

nhap thong tin hoc sinh:

nhap thong tin hoc sinh thu 1:
ten: a
nam sinh hoc sinh: 1
diem toan: 1

nhap thong tin hoc sinh thu 2:
ten: b
nam sinh hoc sinh: 2
diem toan: 2

nhap thong tin hoc sinh thu 3:
ten: c
nam sinh hoc sinh: 3
diem toan: 3
nhap vi tri muon them: 1

ten: d
nam sinh: 4
diem toan: 4

thong tin hoc sinh:

thong tin hoc sinh thu 1
ten: a
nam sinh hoc sinh: 1
diem toan: 1.0

thong tin hoc sinh thu 2
ten: d
nam sinh hoc sinh: 4
diem toan: 4.0

thong tin hoc sinh thu 3
ten: d
nam sinh hoc sinh: 4
diem toan: 4.0

sau đây là code:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct Student
{
  char name[100];
  int namsinh;
  float diem;
};
typedef struct Student student;
void nhap(student *s, int n){
  printf("\nnhap thong tin hoc sinh: ");
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\n\nnhap thong tin hoc sinh thu %d: ",i+1);
    printf("\nten: ");fflush(stdin); gets((s+i)->name);
    printf("nam sinh hoc sinh: "); scanf("%d",&(s+i)->namsinh);
    printf("diem toan: "); scanf("%f",&(s+i)->diem);
  }
  
}
void xuat(student *s, int n){
  printf("\n thong tin hoc sinh: ");
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\n\nthong tin hoc sinh thu %d",i+1);
    printf("\nten: %s",(s+i)->name);
    printf("\nnam sinh hoc sinh: %d",(s+i)->namsinh); 
    printf("\ndiem toan: %.1f",(s+i)->diem);
  }
  
}
void them_phan_tu(student *s,student k, int n, int vitri){
  printf("\nten: "); fflush(stdin); gets(k.name);
  printf("nam sinh: "); scanf("%d",&k.namsinh);
  printf("diem toan: "); scanf("%f",&k.diem);
  
  n++;
  s=(student*)realloc(s,n*sizeof(student));
  
  for (int i = n; i > vitri; i--)
  {
    *(s+i)=*(s+i-1);
    *(s+vitri)=k;
  }
}
  
int main(){
  int n;
  printf("nhap so hoc sinh: ");
  scanf("%d",&n);
  
  student *s=(student*)malloc(n*sizeof(student));
  student k;
  
  nhap(s, n);
  
  printf("nhap vi tri muon them: ");
  int vitri;
  scanf("%d",&vitri);
  
  them_phan_tu(s,k,n,vitri);
  
  xuat(s,n);
  return 0;
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?