Thành thạo cách dùng someone, somebody, anyone, anybody,

Chào bạn, trong video này mình sẽ chỉ các bạn cách dùng:

No one, nobody, nothing, nowhen, nowhere
Everyone, everybody, everything, everywhen, everywhere
Anyone, anybody, anything, anywhen, anywhere
Someone, something, somebody, somewhen, somewhere

Mời bạn xem video:

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?