Thắc mắc về vấn đề chuỗi kí tự


mọi người cho em hỏi là em bị sai chỗ nào vậy ạ, em khai báo string hoten trong struct SV. Nhưng như hình thì không thể nhập được hoten

Ngay cả dòng cout << "Ho va ten: "; cũng không dược viết ra nữa

std::string là class trong C++, ko có xài với gets/strcpy/v.v… trong C được nha :hocho:

xài std::getline(std::cin, s.hoten); thay cho gets, xài s1 = s2; thay cho strcpy(s1, s2)

2 Likes

có using namespace std; thì có cần khai báo phạm vi std:: nữa ko ạ

hông nhưng mà tập viết std:: cho quen đừng xài using namespace lung tung :hocho:

2 Likes

std::getline(std::cin, s.hoten);
Còn cout << "Ho va ten: "; đã chạy rồi nhưng vì lỗi nên nó không thể flush ra được

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?