Thắc mắc về Static Library

Theo e biết thì file .lib chứa toàn bộ code và data của Library. Giả sử Library này có 100 hàm và chương trình của e chỉ sử dụng 1 hàm trong Library này thì Linker nó chỉ copy 1 hàm đó vào chương trình của e hay copy cả 100 hàm vào ạ?

1 Like

chỉ copy 1 hàm :V

With static linking, it is enough to include those parts of the library that are directly and indirectly referenced by the target executable (or target library). With dynamic libraries, the entire library is loaded, as it is not known in advance which functions will be invoked by applications.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?