Thắc mắc về khái niệm overhead

bạn ơi cho mình hỏi, mình đang thắc mắc về khái niệm overhead, bạn có thể giải thích giúp mình được không? đọc tài liệu thấy nhiều từ này mà không hiểu được :frowning:

Overhead là chi phí cho những thứ không đóng góp trực tiếp vào kết quả. Khó là ở chữ “trực tiếp”.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?