Thắc mắc toán tử 3 ngôi trong python

python

(I Am Groot) #1

Mọi người cho e hỏi trong python hình như không toán tử 3 ngôi giống trong C++ : ? phải không ?


(Quân) #2

Python không có cú pháp trên. Có 1 cú pháp tương tự là

value = value_if_true if <boolean like expression> else value_if_false

Ex:

drink = 'wine' if age >= 18 else 'water'

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?