Text-to-speech tiếng anh

nhờ các anh xem giùm , mấy hôm nay thử đủ cách mà không được. trong hàm public void onClick(View v) mình viết câu lệnh gì nữa để chạy được à. a nào có làm qua rồi giúp em cái, thank.

1 Like

Trên mạng có nhiều ví dụ về Text to speech mà bạn…Nếu mà làm app phát âm tiếng anh thì k nên làm tts vì giọng đọc k hay lắm… :smiley:

Code mẫu:

Tham khảo thêm :

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?