TechMaster - DevOps

Đây là chủ đề nhận được khá nhiều sự quan tâm thời gian gần đây, đặc biệt qua hai sự kiện gần nhất của ITLC. Tuy rằng có nhiều người quan tâm và biết đến DevOps nhưng qua hai sự kiện này, theo đánh giá cá nhân, lượng người “thực sự hiểu biết” không nhiều, đa phần mọi người đánh đồng DevOps và CD; bài viết này mong cung cấp một số thông tin giúp hiểu đúng về DevOps và CD.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?