Tạo SQL bệnh viện

Mn cho e hỏi một chút ạ: với csdl quản lý BV xây dựng như thế này
– Bảng bệnh nhân –

Create table BENHNHAN(
MaBN char(10) primary key,
Hoten nvarchar(50) not null,
Gioitinh nvarchar(4) not null,
Ngaysinh datetime not null,
Diachi nvarchar(100) not null,
Ngayvaocvien datetime not null,
Ngayravien datetime not null,
);

– Bảng bệnh án –

Create table BENHAN(
MaBA char(10) primary key,
TenBA nvarchar(50) not null,
Thoigian int not null,
Tenbsdieutri nvarchar(50) not null,
Ngayban datetime not null,
Foreign key (MaBN) REFERENCES dbo.BENHNHAN(MaBN),
Foreign key (MaBS) REFERENCES dbo.BACSI(MaBS),
);

– Bảng bác sĩ –

Create table BACSI(
MaBS char (10) primary key,
Hoten nvarchar(50) not null,
Gioitinh nvarchar(4) not null,
Ngaysinh datetime not null,
Diachi nvarchar(100) not null,
);

thì nếu ở phần tạo thủ tục hiển thị thông tin về các bệnh án có tên bệnh án do người dùng nhập vào từ bàn phím.

Create  sp_benhan  @TenBA nvarchar(50)
As
Select * 
From BENHAN
Where @TenBA= TenBA

Và xây dựng Trigger để thực hiện việc xem lại danh sách bệnh án sau khi cập nhật (Insert, Update) ở bảng Bệnh án.**

Create Trigger tr_xemdanhsach
On BENHAN
After Insert, Update
As
Begin
Select * from BENHAN
End

Liệu em làm cái này nó đã đúng chưa ạ, mn giúp e với ạ

Cậu test thử chưa @Tra_My_Ho_Thi? :smile:
Ý tớ là cậu có thể dễ dàng test và biết procedure và trigger của cậu đúng hay sai thế nào mà :smile:

2 Likes

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

1 Like

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?