Tạo quan hệ class nhân viên kết hợp với class khoa


tại class nhân viên thì e phải lm thế nào để tạo quan hệ kết hợp với class khoa được ạ trong khi class nhân viên đã thừa kế class person

Đúng là theo sơ đồ thì chẳng có quan hệ nào giữa khoanhanvien trừ cái đường nối.

Có 2 cách để thực hiện quan hệ giữa khoanhanvien:

  1. Trong khoa sẽ có thêm 1 trường lưu danh sách nhanvien.
  2. Trong nhanvien sẽ có thêm 1 trường lưu/tham chiếu đến khoa.

Cách 1 thì khoa sẽ quản lý nhanvien.
Cách 2 thì tự nhanvien tham chiếu đến khoa. Khá giống với cách thức các bảng trong SQL tham chiếu lẫn nhau.

Tb: khoa.khoabenhnhanvien.khuvuc là gì? Liệu có liên quan đến câu hỏi của bạn không nhỉ?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?