Tăng giá trị con trỏ kiểu int trong C

con trỏ kiểu int thì viết ptr++ nó sẽ cộng thêm 4 hay cộng thêm 1 nhỉ? :v

int i = 0;
int* p = &i;
p++; // tương đương p = p + sizeof(int)

sizeof(int) thì bằng bao nhiêu nhỉ?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?