Tạm dừng chương trình trong android studio

android-studio
android

(Lê Đức Hòa) #1

Mong các anh chị giúp em: Em muốn tạo hiệu ứng khi nhấn vào 1 button thì sẽ đổi nền và dừng chương trình một khoảng 1000milis…

Button.setBackgroundResource(R.drawable.drawble2);
SystemClock.sleep(1000);

Nhưng sao chương trình lại dừng trước rồi sao đó mới đổi background ? Em cảm ơn ạ.


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Lê Đức Hòa.
Bạn cần hiểu rõ android studio laf gì trước đã.


(Đào An) #3

Mấy cái hàm set UI như setBackgroundResource là async mà bạn.
bạn sài sleep thì nó block ui thread rồi nên nó sẽ dừng 1 giây sau mới đổi màu nha. Tốt nhất là sài kiểu này

Handler handler = new Handler();
handler.postDelayed(new Runnable() {
    public void run() {
     // Actions to do after 10 seconds
    }
}, 10000);

(Lê Đức Hòa) #4

E hiểu rồi ạ, em cảm ơn !


(Lê Đức Hòa) #5

Em xin lỗi, tại vì em làm tới đâu tìm hiểu tới đó nên chưa rõ lắm. Em cảm ơn ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?