Tại sao lệnh gets_s(s) đã bị bỏ qua trong chương trình dưới đây thế ạ?

c

(Cong Dao Duy) #1

Tại sao lệnh gets_s(s) đã bị bỏ qua trong chương trình dưới đây thế ạ. Em cảm ơn.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main() {
	int n;
	char s[30];
	scanf_s("%d", &n);
	gets_s(s);
	printf("%d %s", n, s);
	_getch();
}

(rogp10) #2

Bị trôi chứ không phải là bỏ qua đâu. Câu này rất cơ bản luôn :smiley: do scanf chừa lại dấu xuống dòng nên gets nhìn thấy và không đọc nữa.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?