Tại sao lại sử dụng được getline() khi #include "string", còn #include <string> thì không được?

Mình không hiểu tại sao khi lại sử dụng được getline() khi #include "string", còn #include <string> thì không được?
Mong được giải đáp.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?